Θέματα ορθοδόξου δογματικής θεολογίας

Θέματα ορθοδόξου δογματικής θεολογίας
Τιμή από
20,00 €
23,85 €
Εξοικονομείς 16%
Τελευταίο κομμάτι
Κατάσταση: Σαν καινούριο
Το θέλει 1 metabooker
Περιγραφή

Ο παρών τόμος περιλαμβάνει εν γενικαίς γραμμαίς την δογματικήν διδασκαλίαν της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας, ως η διδασκαλία αύτη διδάσκεται υπό του γράφοντος προς τους φοιτητάς της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η πρόταξις εις τον τίτλον της λέξεως "θέματα" εγένετο ως ανταποκρινομένη εις την καθ" ενότητας εξέτασιν της ύλης της Δογματικής και ως συνάπτουσα, κατά τίνα τρόπον, την παρούσαν έκδοσιν των πανεπιστημιακών μας παραδόσεων προς την πρώτην έκδοσιν αυτών την επιγραφομένην "Θέματα δογματικής και Χριστιανικής Ηθικής". Προσέτι η πρόταξις της λέξεως "θέματα" αποσκοπεί να καταστήση σαφές, ότι ο παρών τόμος, ο προς χρήσιν, κυρίως, των φοιτητών εκδιδόμενος, δεν εκθέτει αναλυτικώς πάσας τας πτυχάς του περιεχομένου της θείας υπερφυσικής Αποκαλύψεως. Άλλως τε αι βάσει του προγράμματος της Σχολής χρονικαί δυνατότητες δια το μάθημα της Δογματικής, ως και δι" όλα τα μαθήματα, είναι περιωρισμέναι ικανόν δε μέρος του χρόνου διατίθεται υπό του διδάσκοντος δια την εν διαλογική μορφή μετά των φοιτητών εμβάθυνσιν εις το περιεχόμενον των παραδόσεων.

Σημειωτέον ενταύθα, ότι η, μετά τα "Προλεγόμενα εις την Δογματικήν", πρόταξις κατά τας πανεπιστημιακάς παραδόσεις μας και συνεπώς και εις τον παρόντα τόμον του θέματος "Σύντομος επισκόπησις της ορθοδόξου δογματικής διδασκαλίας" γίνεται δια δύο λόγους. Πρώτον, δια να έχουν οι φοιτηταί κατά την εκτενεστέραν εξέτασιν των επί μέρους δογμάτων γενικήν μεν, αλλά σαφή εικόνα της όλης δογματικής διδασκαλίας της Εκκλησίας. Δεύτερον, δια να υπάρχη η δυνατότης, όταν δεν καθίσταται δυνατή η εκτενής εξέτασις του όλου περιεχομένου της δογματικής, οι φοιτηταί μας, εξερχόμενοι εκ της Σχολής, να γνωρίζουν τουλάχιστον κατά τα κύρια σημεία αυτής την δογματικήν διδασκαλίαν της Εκκλησίας μας.

Ο όρος "δογματική θεολογία" αντί του απλού "δογματική" προετιμήθη δια δύο λόγους. Πρώτον ως συνδέων την δογματικήν μετά της καθ" όλου θεολογίας, της οποίας το κέντρον και ο κορμός είναι η δογματική. Και δεύτερον, εν αντιδιαστολή προς τον όρον "ηθική θεολογία", τον χρησιμοποιούμενον δια τας πανεπιστημιακάς μας παραδόσεις Χριστιανικής Ηθικής, ως συνάπτων άμα και διακρίνων τας θεωρητικάς της πίστεως αληθείας, τας οποίας εξετάζει η δογματική, και τας ηθικάς διαστάσεις αυτών και γενικώτερον τας ηθικάς αποκεκαλυμμένας αληθείας, τας οποίας διαπραγματεύεται η Χριστιανική Ηθική, ή, άλλως, Ηθική Θεολογία καλουμένη.

Τέλος ο προσδιορισμός "ορθόδοξος" είναι αναγκαίος προς διάκρισιν της ορθοδόξου δογματικής θεολογίας, τ. ε. της συστηματικής εκθέσεως των θεόθεν αποκεκαλυμμένων αληθειών της πίστεως, ως ταύτας αναλλοιώτους και απαραχάρακτους διακρατεί και διδάσκει η Ορθόδοξος Καθολική Εκκλησία, από των διαφόρων αποκλινόντων από της αληθείας "Δογματικών" ετεροδόξων "Εκκλησιών" και Ομολογιών και μεμονωμένων ετεροδόξων θεολόγων. (Από τον πρόλογο του συγγραφέα)

Περισσότερα »
Λεπτομέρειες
Αγγελίες
20,00 € Σαν καινούριο
Πληρωμή με Alpha Bank.
Παράδοση με ΕΛΤΑ και Χέρι με χέρι.
Αθήνα, Αττική
Όροι παράδοσης
Γράψε την αξιολόγησή σου και βοήθησε τους άλλους αναγνώστες.