Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΥΜΜΟΡΙΑΚΟΝ ΑΓΩΝΑ (1946-1949)

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΥΜΜΟΡΙΑΚΟΝ ΑΓΩΝΑ (1946-1949)
Μη διαθέσιμο
Περιγραφή

Δια τον παρόντος τόμου η Διεύθυνσις Ιστορίας Στρατού εξιστορεί μίαν εκ των σημαντικωτέρων περιόδων του Αντισυμμοριακού Αγώνος, ούτινος αι δραματικαί και καταστροφικαί περιπέτειαι συνεκλόνισαν το Έθνος επί μίαν τετραετίαν περίπου.

Η εξιστορουμένη δια του παρόντος περίοδος του Αντισυμμοριακού Αγώνος, αναγόμενη εις το έτος 1948, έχει την εξής ουσιώδη διαφοράν με τας των προηγουμένων ετών, ότι περιλαμβάνει και μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις, κυρίως επιθετικάς, εκτελεσθείσας βάσει των ορθοδόξων περί πολέμου ιδεών. Συνεπώς ο στρατιωτικός μελετητής δύναται να αντλήση διδάγματα τόσον επί του ορθοδόξου τρόπου διεξαγωγής ενός πολέμου όσον και επί του ατάκτου κατά των συμμοριτών τοιούτου.

Προτάσσεται η έκδοσις τον παρόντος τόμου της όλης ιστορικής σειράς του Αντισυμμοριακού Αγώνος, διότι η εξιστορουμένη επιχείρησις «Κορωνίς» είναι η σοβαρότερα και η πλέον αιματηρά επιχείρησις εκ των από της ενάρξεως του συμμοριτοπολέμου μέχρι τότε αναληφθεισών επιχειρήσεων του Ελληνικού Στρατού κατά των Κ/ συμμοριτών, αποκληθείσα «Μάχη της Ελλάδος» και είναι επίσης η πρώτη μάχη εκ παρατάξεως την οποίαν εδέχθησαν οι Κ/Συμμορίται διαρκέσασα εβδομήκοντα συναπτάς ημέρας. [...] (Από τον πρόλογο του Κων/νου Κανελλόπουλου, αντιστράτηγου)

Περισσότερα »
Λεπτομέρειες
Γράψε την αξιολόγησή σου και βοήθησε τους άλλους αναγνώστες.