1944, Η ΕΠΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ

1944, Η ΕΠΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ
Μη διαθέσιμο
Περιγραφή

Η μάχη του Συντάγματος Χωροφυλακής Αθηνών (Μακρυγιάννη) εναντίον της ερυθράς συνωμοσίας αναμφισβητήτως αποτελεί ιστορικόν σταθμόν εις την ζωήν της νεωτέρας Ελλάδος.

Αι δυνάμεις του σκότους, της βίας και της βαρβαρότητας επωφελούμενοι της δημιουργηθείσης ανωμάλου καταστάσεως κατά τας πρώτας ημέρας μετά την απελευθέρωσιν, επεδίωξαν δια στασιαστικού κινήματος να καταλάβουν την Αρχήν και να επιβάλουν το Κράτος του τρόμου και της τυραννίας.

Ολόκληρος η Ελλάς, με την Πρωτεύουσάν της, πλην ελαχίστου μέρους αυτής, εις το κέντρον των Αθηνών, είχε περιέλθει εις χείρας των στασιαστών του ΕΑΜ - ΕΛΑΣ.

Εις την πολιορκημένην συνοικίαν Μακρυγιάννη ήδρευεν εντός πεπαλαιωμένων στρατώνων το Σύνταγμα Χωρ/κής Αθηνών, που απετέλει την τελευταίαν νησίδα αντιστάσεως της Ελληνικής Πρωτευούσης. Εναντίον του Συντάγματος τούτου εξαπελύθησαν αι σφοδρότεροι επιθέσεις των ενόπλων κομμουνιστών δια την κατάληψίν του, πράγμα το οποίον εάν επετύγχανε θα είχεν ως άμεσον συνέχειαν την υποδούλωσιν της Χώρας εις αυτούς, δεδομένου ότι ουδεμία άλλη υπολογίσιμος εστία αντιστάσεως υπήρχεν εντός των Αθηνών.

Δικαίως όθεν η μάχη αυτή εχαρακτηρίσθη ως "Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ" η οποία πράγματι έσωσε την Ελλάδα και τον πολιτισμόν.

Λόγω της εξαιρετικής σημασίας την οποίαν ενέχει η μάχη αυτή του Συντάγματος Χωροφυλακής, τόσον ο ημερήσιος όσον και ο περιοδικός τύπος κατ" επανάληψιν ησχολήθησαν με το θέμα τούτο και εδημοσίευσαν διαφόρους περιγραφάς του σκληρού αγώνος που έλαβε χώραν κατά τας αιματηράς εκείνας ημέρας του Δεκεμβρίου 1944.

Εν τούτοις καίτοι παρήλθον έκτοτε πέντε ολόκληρα έτη, ο Ελληνικός Λαός δεν κατέστη δυνατόν να λάβη γνώσιν της αυθεντικής περιγραφής και των πραγματικών συνθηκών υπό τας οποίας εδόθησαν αι μάχαι του Συντάγματος, λόγω του μεσολαβήσαντος συμμοριακού πολέμου.

Ήδη επιθυμών να φέρω εις το φως της δημοσιότητος βάσει επισήμων στοιχείων τα δραματικά γεγονότα που συνθέτουν "την εποποιίαν του Μακρυγιάννη" προβαίνω εις την έκδοσιν του ανά χείρας βιβλίου με την πεποίθησιν ότι το έργον μου τούτο θα αποτελέση δια τον ιστορικόν του μέλλοντος σημαντικόν βοήθημα δια την συγγραφήν της ιστορίας της μεταπολεμικής Ελλάδος. (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

Περισσότερα »
Λεπτομέρειες
Γράψε την αξιολόγησή σου και βοήθησε τους άλλους αναγνώστες.