ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ (ΣΚΛΗΡΟΔΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ)

Σαν καινούριο
Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές από 70 €
Πληρωμή με Τράπεζα Πειραιώς και Εθνική Τράπεζα
Παράδοση με ΕΛΤΑ
Λεπτομέρειες του βιβλίου

Ο Αριστοτέλης κατώρθωσε να περισυλλέξη και να συστηματοποίηση τας μέχρι της εποχής ασυστηματοποιήτους επιστημονικάς γνώσεις, ούτως ώστε ευλόγως δύναται να θεωρηθή ως συμπυκνωτήρ των πνευματικών κτήσεων της προ αυτού Ελληνικής αρχαιότητος και δημιουργός ενός των υπεροχωτέρων μνημείων της ανθρωπίνης διανοήσεως.

Ο Αριστοτέλης εκπροσωπεί την θετικιστικήν λογοκρατικήν πλευράν του πνεύματος των Ελλήνων. Παρ" όλην την λατρείαν, που οφείλομεν εις τον Πλάτωνα, παρ" όλον τον σεβασμόν και τον θαυμασμόν προς το φιλοσοφικόν δαιμόνιόν του, οφείλομεν να ομολογήσωμεν, ότι παρ" αυτώ ανεστράφη η θέσις των επιστημονικών θεμάτων, δεδομένου ότι άπαντα τα ειδικά επιστημονικά θέματα προσέλαβαν παρά τω φιλοσόφω τούτω χαρακτήρα προβλημάτων αναφερομένων εις την ηθικήν και την θρησκείαν. Προς την τοιαύτην φιλοσοφικήν κατεύθυνσιν, θυσιάζουσαν την εποπτικήν, πειραματικήν έρευναν των καθ" έκαστον φαινομένων της φύσεως και της ζωής εις τον βωμόν υπερόχων μεν, αλλά μη ανταποκρινομένων προς την πραγματικότητα μεταφυσικών διαλογισμών, αντέδρασεν ερρωμένως ο μεγαλοφυής του Πλάτωνος μαθητής Αριστοτέλης. Εις τον Αριστοτέλη οφείλεται το ότι, καθορισθέντος, με την βοήθειαν της φιλοσοφίας, επακριβώς του αντικειμένου των επιστημών, επετεύχθη η απαλλαγή αυτού εκ των διαφόρων συνδυασμών, εις τους οποίους είχε περιπλακή ως εκ των συνθηκών της γενέσεώς του, και εκρίθη δια του τρόπου τούτου η άνευ προκαταλήψεων και δεσμεύσεων θεωρητική μελέτη της φύσεως και της ζωής ως ο μόνος και αποκλειστικός σκοπός της επιστήμης κατά την κυρίαν της λέξεως εκδοχήν. Όθεν δύναταί τις να είπη ασφαλώς, ότι από του Αριστοτέλους αρχίζει ο πραγματικός επιστημονικός αιών. [...]

Ο φιλόσοφος ούτος απευθύνεται προς ανθρώπους ωρίμους την σκέψιν, προς ανθρώπους δυναμένους να ενεργούν εν πλήρει συνειδήσει του σκοπού και των συνεπειών της μετά των συνανθρώπων συμβιώσεως συμφώνως προς τους κανόνας της ηθικής. Ο πραγματικός σοφός είναι κατά την κρίσιν του Αριστοτέλους ανθρωπιστής, αφοσιωμένος ψυχή και σώματι εις την εξυπηρέτησιν των συμφερόντων της πολιτείας, αλλά συγχρόνως και ικανός ν" απολαμβάνη τα αγαθά της ζωής λογικώς και περιεσκεμμένως, χωρίς να εκτρέπεται των επιταγών της νοήσεως, η οποία τον εξομοιώνει προς την Θεότητα και κατευθύνει την βούλησίν του. Θα είναι δε ακόμη μεγαλυτέρα η ευδαιμονία του ατόμου υπό την ανωτέρω έννοιαν, όταν η πολιτεία κατορθώση να εξυψωθή εις τοιαύτην περιωπήν, ώστε να εξασφαλίζη εις τα μέλη αυτής απερίσπαστον την μελέτην και την εμβάθυνσιν εις τα προβλήματα του κόσμου και της ζωής, τουτέστι την μύησιν εις την αληθή, την πραγματικήν σοφίαν. (Από την εισαγωγή της έκδοσης)

Περισσότερα
Συγγραφέας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
Εκδόσεις: ΠΑΠΥΡΟΣ
Έτος: 1975
Κατηγορίες: Αρχαία ελληνικά
Τιμή στα βιβλιοπωλεία: Εξαντλημένο
19,00 €
Άλλες αγγελίες του βιβλίου
Αγγελίες του ίδιου πωλητή