ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: ΧΡΥΣΑ ΕΠΗ

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: ΧΡΥΣΑ ΕΠΗ
Μη διαθέσιμο
Περιγραφή

«Βίος του Πυθαγόρου»:

Ο Πυθαγόρας, υιός Μνησάρχου και Πυθαΐδος, εγεννήθη περί τα τέλη του έκτου προ Χριστού αιώνος (580-570) εν Σάμω, ήτις τότε εις μεγάλην ευρίσκετο ακμήν εκ της ναυτιλίας, εμπορίας και καλλιτεχνίας, εις ας ευδοκίμως ησχολούντο οι Σάμιοι. Ευφυής και φιλομαθής ων ο Πυθαγόρας εγένετο μαθητής των φιλοσόφων Ερμοδάμαντος του Σαμίου, Φερεκύδους του Συρίου και Αναξιμάνδρου του Μιλησίου. Αποδημήσας δε κατόπιν εις την Αίγυπτον και επαυξήσας εκεί τας περί την θεολογίαν, τα μαθηματικά και τα φυσικά γνώσεις του, πιθανώς δε δια τον αυτόν λόγον και εις Φοινίκην και εις Βαβυλώνα μεταβάς, επανήλθεν έπειτα εις την Σάμον. Ασκήσας δ" εν αυτή επί μακρόν χρόνον την φιλοσοφίαν περί τα 535-530 κατέλιπε την πατρίδα του, είτε διότι προσέκρουσεν εις την τυραννίαν του Πολυκράτους, είτε διότι έβλεπεν ότι το ευρύ μεταρρυθμιστικόν του πρόγραμμα δεν ηδύνατο να εφαρμόση μεταξύ των μαλθακών συμπατριωτών του, είτε δι" άλλον τινά άγνωστον εις ημάς λόγον. [...] (Από την έκδοση)

Περισσότερα »
Λεπτομέρειες
Γράψε την αξιολόγησή σου και βοήθησε τους άλλους αναγνώστες.