Αγορές χρήματος και κεφαλαίου

Αγορές χρήματος και κεφαλαίου
Μη διαθέσιμο
Περιγραφή

Ο σκοπός του βιβλίου είναι να περιγράψει με κατανοητό τρόπο και πρακτικά παραδείγματα τις βασικές αρχές λειτoυργίας και αποτίμησης των σημαντικότερων προϊόντων στις σύγχρονες αγορές χρήματος και κεφαλαίου. Στo 1ο κεφάλαιο γίνεται μία συζήτηση κάποιων σημαντικών εισαγωγικών εννοιών και συζητείται η οργανωτική δομή και λειτουργίες του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Στο 2ο κεφάλαιο γίνεται μία συνοπτική ανασκόπηση της έννοιας της παρούσας αξίας, λόγω της χρησιμότητάς της στην αποτίμηση κάθε είδους περιουσιακού στοιχείου. Το 3ο κεφαλαίο εισαγάγει τον αναγνώστη στις Βασικές διαδικασίες και ορισμούς των αγορών ξένου συναλλάγματος, ενώ το 4ο εξετάζει τα βασικότερα εργαλεία της αγοράς χρήματος. Στο 5ο κεφάλαιο αναλύονται οι τρόποι αποτίμησης χρεογράφων σταθερής απόδοσης και συζητείται η ευαισθησία των τιμών των χρεογράφων στις μεταβολές των επιτοκίων. Το 6ο και 7ο κεφάλαιο εξετάζει (με πρακτικά παραδείγματα) τις βασικές αρχές της θεωρίας χαρτοφυλακίου και κεφαλαιαγορών, καθώς και μερικές εφαρμογές των θεωρητικών υποδειγμάτων. Το 80 κεφαλαίο συζητά την έννοια της αποτελεσματικής αγοράς σε σχέση με τη διαθέσιμη πληροφόρηση, ενώ το 9ο κεφαλαίο αναλύει τις βασικές αρχές θεμελιώδους και τεχνικής ανάλυσης μετοχών. Τέλος, το 100 κεφαλαίο αποτελεί μία εισαγωγή στις αγορές παραγώγων προϊόντων, περιγράφοντας τη λειτουργία και αποτίμηση των συμβολαίων forward, futures, option, και swap.

Σπύρος Ι. Σπύρου

Αθήνα, Ιούνιος 2003

Περισσότερα »
Λεπτομέρειες
Γράψε την αξιολόγησή σου και βοήθησε τους άλλους αναγνώστες.