ΑΡΗΣ
 (1)
@ARISK73

Παράδοση:
ΕΛΤΑ Χέρι με χέρι Όροι παράδοσης
Πληρωμή:
Visa Mastercard Εθνική Τράπεζα Τράπεζα Πειραιώς PayPal
Περιοχή:
Συρος, Νότιο Αιγαίο

Προσφορές πωλητή:

Δωρεάν μεταφορικά για αγορές από 40 € με ΕΛΤΑ και αποστολή προς Ελλάδα.

Ηλεκτρονικό Εμπόριο 2015
Ηλεκτρονικό Εμπόριο 2015
55,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται οι θεωρητικές γνώσεις, που είναι απαραίτητες για την κατανόηση του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ΗΕ), από την συμπεριφορά καταναλωτή μέχρι την οικονομική θεωρία του ανταγωνισμού. Επίσης, το βιβλίο παρουσιάζει τα πιο σύγχρονα θέματα που σχετίζονται με το ΗΕ, όπως αυτά περιγράφονται από μια διεπιστημονική ομάδα ειδικών, σε διάφορους τομείς, όπως, π.χ., από τον ανώτερο αντιπρόεδρο μιας εταιρείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Οι συγγραφείς παρέχουν συνδέσεις προς ιστότοπους, πολλές ασκήσεις και εκτεταμένες παραπομπές, για να συμπληρώσουν τις παρουσιάσεις των θεωρητικών θεμάτων. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου, περιέχεται επίσης μια λίστα ασκήσεων με ηλεκτρονικές συνδέσεις προς ιστότοπους. Επιπλέον, παρουσιάζονται παραστατικά παραδείγματα από μεγάλους οργανισμούς, μικρές επιχειρήσεις από διάφορους κλάδους και υπηρεσίες, κυβερνήσεις και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, από όλο τον κόσμο, για να επιδειχθούν όλες οι αρχές του Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Αυτά τα παραδείγματα, τα οποία συλλέχτηκαν από ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες του χώρου, δείχνουν στον αναγνώστη τις δυνατότητες του ΗΕ, το κόστος και την αιτιολόγησή του και τους καινοτόμους τρόπους με τους οποίους οι οργανισμοί χρησιμοποιούν το ΗΕ στις λειτουργίες τους. Σε αυτή την έκδοση (οι προηγούμενες Αγγλικές εκδόσεις εκδόθηκαν από τον εκδοτικό Οίκο Pearson/Prentice Hall, ενώ όλες έχουν εκδοθεί στα Ελληνικά από τον Εκδοτικό μας Οίκο), οι συγγραφείς εισάγουν τις πιο σύγχρονες τάσεις του ΗΕ, περιλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών επιχειρήσεων, της κοινωνικής δικτύωσης, της κοινωνικής συνεργασίας, των καινοτομιών και της χρήση των κινητών επικοινωνιών. --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης
Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης
17,00 € 34,04 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Αποκτήστε την πληρέστερη και πιο ενημερωμένη επισκόπηση των πληροφοριακών συστημάτων που χρησιμοποιούνται σήμερα από τις επιχειρήσεις! Η νέα έκδοση του παγκόσμιου μπεστ-σέλερ κυκλοφορεί πλέον και στα ελληνικά. Απευθύνεται σε φοιτητές σχολών διοίκησης επιχειρήσεων, σε στελέχη που επιθυμούν να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αλλά και σε οποιονδήποτε θέλει να εξοικειωθεί με το αντικείμενο. --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης
Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης
17,00 € 34,04 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Αποκτήστε την πληρέστερη και πιο ενημερωμένη επισκόπηση των πληροφοριακών συστημάτων που χρησιμοποιούνται σήμερα από τις επιχειρήσεις! Η νέα έκδοση του παγκόσμιου μπεστ-σέλερ κυκλοφορεί πλέον και στα ελληνικά. Απευθύνεται σε φοιτητές σχολών διοίκησης επιχειρήσεων, σε στελέχη που επιθυμούν να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αλλά και σε οποιονδήποτε θέλει να εξοικειωθεί με το αντικείμενο. --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Εισαγωγή στο Εργατικό Δίκαιο - Δ' έκδοση
Εισαγωγή στο Εργατικό Δίκαιο - Δ' έκδοση
14,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Το βι­βλί­ο αυ­τό έχει στό­χο να πα­ρου­σιά­σει, σε μια α­πλου­στευ­μέ­νη μορ­φή, τις βα­σι­κές έν­νοιες του Εργα­τι­κού δι­καί­ου. Η πα­ρού­σα, ε­νη­με­ρω­μέ­νη, νέ­α έκ­δο­ση κρί­θη­κε α­να­γκαί­α έ­τσι ώ­στε να συ­μπε­ρι­λη­φθούν οι πρό­σφα­τες αλλα­γές που ε­πήλ­θαν στο Ερ­γα­τι­κό δί­καιο, το ο­ποί­ο ως δυ­να­μι­κός κλά­δος του δι­καί­ου προ­σαρ­μό­ζε­ται στις ε­κά­στο­τε οι­κο­νο­μι­κές, κοι­νω­νι­κές και τε­χνο­λο­γι­κές ε­ξε­λί­ξεις. Η διάρ­θρω­ση της ύ­λης και η σύ­ντο­μη και α­πλο­ποι­η­μέ­νη α­νά­λυ­ση των κυ­ριο­τέρων εν­νοιών του Ερ­γα­τικού δι­καί­ου σκο­πό έ­χουν να βο­η­θή­σουν τους αναγνώστες στην κα­λύ­τε­ρη κα­τα­νό­η­ση ό­χι μό­νο του Α­το­μι­κού, αλ­λά και του Συλ­λο­γι­κού Ερ­γα­τι­κού δι­καί­ου. --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Βασικές Έννοιες Αστικού Δικαίου - Δ' έκδοση
Βασικές Έννοιες Αστικού Δικαίου - Δ' έκδοση
22,00 € 48,95 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Αντικείμενο της παρούσας τέταρτης πλήρως ενημερωμένης έκδοσης, είναι η ανάλυση βασικών εννοιών του Αστικού Δικαίου. Της ανάλυσης αυτής προηγείται μια σύντομη εισαγωγή στο δίκαιο. Το βιβλίο αυτό, που αποτελεί πολύτιμο σύγγραμμα βασικών εννοιών και των πέντε κλάδων του Αστικού δικαίου, έχει κύριο στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές μη Νομικών Σχολών, που έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με τη νομική επιστήμη, να κατανοήσουν και να αφομοιώσουν τις σημαντικότερες έννοιες του Αστικού Δικαίου και ιδιαίτερα των Γενικών Αρχών και του Ενοχικού Δικαίου. Για τον λόγο αυτό το μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου αναφέρεται σε αυτά τα δύο τμήματα του Αστικού Δικαίου. Με δεδομένο τον ρόλο που διαδραματίζουν στις σύγχρονες συναλλαγές όχι μόνο οι ρυθμιζόμενες από τον Αστικό Κώδικα συμβάσεις, στο πλαίσιο του Ενοχικού Δικαίου εξετάζονται και άλλες, διαδεδομένες πλέον στην εποχή μας συμβάσεις, όπως η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), η πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) και η δικαιόχρηση (franchising). Η διάρθρωση της ύλης, η σύντομη και απλοποιημένη ανάλυση νομικών εννοιών και η αναφορά σε ένα σημαντικό αριθμό παραδειγμάτων έχουν σκοπό να καταστήσουν πιο προσιτές και ευεξήγητες τις βασικές έννοιες του Αστικού Δικαίου. --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Ηλεκτρονικό επιχειρείν και μάρκετινγκ
Ηλεκτρονικό επιχειρείν και μάρκετινγκ
9,00 € 30,75 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Μυστική αποστολή
Μυστική αποστολή
4,00 € 5,59 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Το στοιχειωμένο σπίτι
Το στοιχειωμένο σπίτι
3,00 € 5,59 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Μια υπόθεση για τον ντετέκτιβ Κλουζ: Βρόμικα κόλπα στο γήπεδο
Μια υπόθεση για τον ντετέκτιβ Κλουζ: Βρόμικα κόλπα στο γήπεδο
4,00 € 6,83 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Τα μυστήρια της Πένι Πέπερ 5: Κατάσκοποι στην άμμο
Τα μυστήρια της Πένι Πέπερ 5: Κατάσκοποι στην άμμο
5,00 € 7,70 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Τα ελληνικά μοναστήρια
Τα ελληνικά μοναστήρια
9,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Η διεθνοποιήμενη επιχείρηση τον 21ο αιώνα
Η διεθνοποιήμενη επιχείρηση τον 21ο αιώνα
50,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Το παρόν βιβλίο αναφέρεται σε έναν από τους κυρίαρχους θεσμούς της εποχής μας και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό και πολιτισμικό πλαίσιο και σε έναν κόσμο που ισορροπεί ανάμεσα σε δυνάμεις για ενοποίηση και φυγόκεντρες τάσεις, η διεθνής επιχείρηση όχι μόνο αποτελεί την κυρίαρχη οικονομική οντότητα της εποχής μας, αλλά είναι και υπεύθυνη για την παραγωγή της πλειονότητας των προϊόντων που καταναλώνουμε και των υπηρεσιών που απολαμβάνουμε. Αποτελεί επίσης βασικό πυλώνα κοινωνικής εξέλιξης, αφού η δραστηριοποίησή της είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη, την ευημερία, την απασχόληση, την κοινωνική δικαιοσύνη και τη μεταβατική πορεία της ανθρωπότητας σε ένα σημείο όπου όλα τα ισχύοντα πρότυπα και συμπεριφορές ενδέχεται να αλλάξουν. Οι συγγραφείς παραθέτουν μελέτες και έρευνες από την ελληνική και διεθνή εμπειρία, στατιστικά στοιχεία και καταχωρίσεις από την έντυπη και ηλεκτρονική ειδησεογραφία που προσφέρουν διαφωτιστικά παραδείγματα, εφαρμογές και αναλύσεις που βρίσκονται σε αρμονική αντιστοιχία με τις οικονομικές, στρατηγικές και οργανωσιακές θεωρίες της διεθνούς διοίκησης. Τα κεφάλαια του βιβλίου διανθίζονται με πλήθος πραγματικών περιπτώσεων που βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση των θεωρητικών εννοιών που αναπτύσσονται σε αυτά. Το βιβλίο απευθύνεται σε όσους μελετούν τις διεθνείς επιχειρήσεις ως μέρος των σπουδών τους καθώς και σε επαγγελματίες που επιθυμούν να αποκτήσουν πληρέστερη άποψη για το πλαίσιο που οριοθετεί τη σύγχρονη, διεθνή επιχειρηματική δραστηριότητα. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου) Περιεχόμενα --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Λεξικό για το σχολείο και το γραφείο: Φ-Ω
Λεξικό για το σχολείο και το γραφείο: Φ-Ω
20,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
-Ένα νέο λεξικό, εύχρηστο, πρακτικό, ιδανικό για καθημερινή χρήση στο σχολείο και στην εργασία. -Καλύπτει με ευσύνοπτο και κατανοητό τρόπο το λεξιλόγιο της σύγχρονης ελληνικής γλώσσας. -Λύνει ορθογραφικές, γραμματικές και σημασιολογικές απορίες με απλά, σύντομα και κατανοητά σχόλια. -Με εύχρηστη συνοπτική γραμματική που κωδικοποιεί τα γραμματικά φαινόμενα και αντιμετωπίζει τις γραμματικές δυσκολίες της σύγχρονης γλώσσας -Με Πίνακες που περιέχουν την κλίση όλων των κλιτών λέξεων της Ελληνικής (ουσιαστικών, ρημάτων, επιθέτων κ.λ.π.) -Εμπλουτισμένο με επιλεγμένο γλωσσικό υλικό από την ύλη των σχολικών μαθημάτων. -Με επιλεγμένη εικονογράφηση. -Με σύντομες και χρήσιμες εγκυκλοπαιδικές πληροφορίες για σημαντικά πρόσωπα και γεγονότα. 6 τόμοι στο σύνολο. --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Εγκυκλοπαίδεια Δομή. Τόμος 24
Εγκυκλοπαίδεια Δομή. Τόμος 24
25,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Οικονομική σε Διδακτικές Ενότητες
Οικονομική σε Διδακτικές Ενότητες
44,00 € 70,70 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Το βιβλίο Οικονομική σε διδακτικές ενότητες των Paul Krugman και Robin Wells ξεχωρίζει από τα αντίστοιχα συγγράμματα Οικονομικής που έχουν γραφτεί ή μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα. Η ιδιαιτερότητά του οφείλεται κυρίως στην καινοτόμο δομή του, η οποία είναι σπονδυλωτή, χωρίζοντας την ύλη της Οικονομικής σε μικρού μεγέθους διδακτικές ενότητες που μπορούν να μελετηθούν αυτόνομα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την απλοποίηση και ευκολότερη κατανόηση σύνθετων εννοιών για τους αναγνώστες και τη διευκόλυνση της επιλογής, παρουσίασης και ανάλυσης της ύλης για τους διδάσκοντες. Κάθε επιμέρους πεδίο και έννοια παρουσιάζεται μέσω της ανάπτυξης ειδικών παραδειγμάτων και αναφορών σε σύγχρονα στοιχεία, καθιστώντας την κατανόησή τους μία άμεση και ευχάριστη διαδικασία, αποφεύγοντας παράλληλα τη χρήση σύνθετων μαθηματικών εργαλείων. Οι ερωτήσεις και ασκήσεις που ολοκληρώνουν κάθε διδακτική ενότητα βοηθούν στην αυτο-αξιολόγηση του αναγνώστη και συμβάλλουν στην κριτική κατανόηση της ύλης. Η όλη θεματική περιοχή που καλύπτεται είναι ιδιαιτέρως εκτεταμένη, καθιστώντας το εγχειρίδιο ένα πλήρες διδακτικό εργαλείο για τη μελέτη τόσο των γενικών αρχών όσο και των εξειδικευμένων πεδίων της σύγχρονης Οικονομικής. Η Λούκα Τ. Κατσέλη ?με δύο πρόσθετα κεφάλαιά της? συμπληρώνει την ύλη με λεπτομερέστερα στοιχεία για την ευρωπαϊκή οικονομία και τη διαχείριση της κρίσης και με επιπλέον στοιχεία μελέτης και κατανόησης της Οικονομικής της ανοικτής οικονομίας. Όλα αυτά σε συνδυασμό με την εκτεταμένη χρήση λειτουργικών διαγραμμάτων, την αισθητικά άψογη παρουσίαση και τη χρήση απλής αλλά ταυτόχρονα περιεκτικής γλώσσας δημιουργούν ένα επιστημονικό κείμενο που συνδυάζει τη βαθιά γνώση της θεωρίας που έχουν οι συγγραφείς του με την καλύτερη δυνατή παρουσίασή της. Είμαστε σίγουροι ότι η Οικονομική σε διδακτικές ενότητες μπορεί να γίνει βασικός σύμβουλος κάθε νέας και νέου που θέλει να ξεκινήσει και να εμβαθύνει στη μελέτη της σύγχρονης Οικονομικής. --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Δημόσια Οικονομική και Πολιτική
Δημόσια Οικονομική και Πολιτική
35,00 € 67,50 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Διαχείριση του Περιβάλλοντος: Επιχειρήσεις & Βιώσιμη Ανάπτυξη
Διαχείριση του Περιβάλλοντος: Επιχειρήσεις & Βιώσιμη Ανάπτυξη
10,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Οργάνωση και διοίκηση έργων
Οργάνωση και διοίκηση έργων
16,00 € 23,81 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Το βιβλίο αποσκοπεί στην εμβάθυνση γνώσεων ιδιαίτερα χρήσιμων στο χώρο της διοίκησης οποιασδήποτε μορφής έργων. Ειδικότερα, σκοπός του είναι να παράσχει τα απαραίτητα εφόδια σε άτομα που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές, καλλιεργώντας δεξιότητες που σχετίζονται με: - τις σύγχρονες μεθόδους σχεδίασης, παρακολούθησης και γενικότερα διαχείρισης έργων, - τη μεθοδολογία επιλογής και αξιολόγησης έργων, - την κατάρτιση προϋπολογισμών έργων, - την εκμάθηση της γραφειοκρατικής πρακτικής της διαχείρισης έργου, - τις αρχές διοίκησης και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται κατά την εφαρμογή της, - τη διοίκηση των ανθρώπινων πόρων της επιχείρησης, - αλλά και τη διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής πολιτικής ελέγχου Aπευθύνεται κυρίως σε όλα τα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, σε φοιτητές αλλά και άλλους επαγγελματίες. Σε οποιοδήποτε επίπεδο της ιεραρχίας και αν ανήκει κάποιος, οι αρχές διαχείρισης έργων μέσα από την πρακτική και την θεωρητική προσέγγιση, προσφέρουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην τόσο απαιτητική αγορά εργασίας. --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Οικονομική περιβάλλοντος και φυσικών πόρων
Οικονομική περιβάλλοντος και φυσικών πόρων
28,00 € 62,71 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Η "Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων" επιχειρεί μια εισαγωγή στην οικονομική ανάλυση η οποία είναι απαραίτητη για την κατανόηση των κυριότερων θεμάτων περιβαλλοντικής πολιτικής. Βασιζόμενος στις καινούργιες προτάσεις για τη χρήση του αραβόσιτου ως καύσιμου, την αιολική ενέργεια και τον οικοτουρισμό, ο Tom Tietenberg και η Lynne Lewis - η νέα συνεργάτιδά του στη συγγραφή του βιβλίου αυτού - εξηγούν πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε την οικονομική επιστήμη στην αξιολόγηση των πιο καίριων και ενδιαφέροντων ζητημάτων της σημερινής εποχής. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της 8ης έκδοσης: - Ένας καινούργιος τομέας σχετικά με τη χρήση της γης ο οποίος εξετάζει θέματα όπως η άναρχη δόμηση, η Τράπεζα Προστασίας και οι Συνεταιρισμοί γης, ο ρόλος των φόρων στη χρήση της γης καθώς και τα ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αναπτυσσόμενες χώρες. - Τα Συστήματα γεωγραφικής Πληροφόρησης (GIS), ένα νεωτεριστικό εργαλείο στην έρευνα και ανάλυση της Οικονομικής του Περιβάλλοντος. - Οι πιο πρόσφατες έρευνες και απόψεις για θέματα όπως η κλιματική αλλαγή και η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη, η στροφή προς ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ο αντίκτυπος στο κλίμα και την εθνική ασφάλεια από τις εισαγωγές πετρελαίου, η εμπορία αδειών εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα, τα ηλεκτρονικά απορρίμματα και η αστάθεια των τιμών στις αγορές εμπορίας εκπεμπόμενων ρύπων. - Ο αναγνώστης μπορεί να ελέγχει ο ίδιος online το βαθμό κατανόησης των εννοιών κάθε κεφαλαίου χάρη στο σχετικό ερωτηματολόγιο. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.aw-bc.com/-tietenberg για να γνωρίσετε τα ερωτηματολόγια και άλλα online διαθέσιμα εργαλεία μελέτης. --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
45,00 € 85,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Η ποιότητα έχει καθιερωθεί ως βασικό κριτήριο καταναλωτικής και επιχειρηματικής συμπεριφοράς. Οι καταναλωτές όλο και περισσότερο ευαισθητοποιούνται στην ποιότητα και τη θεωρούν ως το σημαντικότερο κριτήριο στις επιλογές τους. Οι επιχειρήσεις συνειδητοποιούν αυτή την αλλαγή της καταναλωτικής συμπεριφοράς και σπεύδουν να προσαρμοστούν. Η ποιότητα αναγνωρίζεται πλέον ως ο δυναμικότερος παράγοντας και αποτελεί το κλειδί για τη δημιουργία ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών. Η ανάπτυξη της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management), αυτής της νοοτροπίας του μάνατζμεντ που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα, αντιμετωπίζει με επιτυχία τις απαιτήσεις της ποιότητας, όπως έδειξε η εφαρμογή της σε επιχειρήσεις ανεπτυγμένων χωρών. Στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον, η αλλαγή της νοοτροπίας ενός οργανισμού με στόχο την ποιότητα και τη συνεχή βελτίωση είναι βάση για την επιβίωση όλων των επιχειρήσεων. Στην Ελλάδα, έννοιες όπως Διασφάλιση Ποιότητας, πιστοποίηση κατά ISO 9000, Ολική Ποιότητα, Επιχειρηματική Αριστεία, φάνηκαν να κερδίζουν έδαφος όταν οι συντελεστές της οικονομικής ζωής συνειδητοποίησαν ότι οι πιέσεις από το διεθνή ανταγωνισμό θα αντιμετωπισθούν και με την ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων και υπηρεσιών. Ο χρόνος πιέζει και οι Ελληνικές επιχειρήσεις κινούνται με γρήγορα και αποφασιστικά βήματα για την εφαρμογή των Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας και του Μάνατζμεντ Ολικής Ποιότητας μέσα από τη συστηματική προσέγγιση που έχουν ακολουθήσει και σε άλλες χώρες. Ο στόχος αυτού του βιβλίου είναι διτός: είναι θεωρητικός αλλά και πρακτικός. Έτσι λοιπόν, αναλύονται και παρουσιάζονται τα θέματα της Ποιότητας, του Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας, των Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας, της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, των τεχνικών και εργαλείων για τη βελτίωση της ποιότητας και των μοντέλων Επιχειρηματικής Αριστείας. Συγχρόνως, παρουσιάζονται τόσο στους φοιτητές όσο και στα στελέχη επιχειρήσεων που ασχολούνται με θέματα ποιότητας, η πρακτική εφαρμογή προγραμμάτων βελτίωσης ποιότητας, διασφάλισης και πιστοποίησης ποιότητας και διοίκησης ολικής ποιότητας, μέσω πραγματικών περιπτώσεων (case studies) σε διάφορους κλάδους. Έτσι λοιπόν ο συγγραφέας επιδιώκει αφ" ενός να ενημερώσει και να προβληματίσει στα θέματα της ποιότητας τον φοιτητή, αφ" ετέρου δε να ευαισθητοποιήσει περισσότερο τους οργανισμούς (στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα) που άρχισαν να συνειδητοποιούν ότι ο μόνος τρόπος για να επιβιώσουν, μέσα σ" ένα διαρκώς αυξανόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον, είναι να δώσουν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στον παράγοντα που λέγεται ποιότητα. (Από τον πρόλογο της έκδοσης) --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.